Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

3 Θέσεις εργασίας Δήμος ΓρεβενώνΟ Δήμος Γρεβενών ύστερα από την υπ' αριθ. 208/2013 απόφαση του Δ.Σ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 25.936/519/18-06-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι...
θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΤΡΙΩΝ [03] ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πόλης των Γρεβενών και των Τοπικών Κοινοτήτων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 

03 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 

Δύο(02) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
3. Πιστοποιητικό γέννησης.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γρεβενών (Δνση: Πλ. Ελευθερίας 1 - τηλ: 24623-50868) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Δημήτριος Βάϊος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (05) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από: 01-07-2013, έως και την 05-07-2013.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου